Die Cilliers-Stamboom
Johannes Arnoldus Cilliers en Margaretha Aletta NolteMan Johannes Arnoldus CILLIERS [39] 1

     Gebore: 16 Jan 1794 - Paarl 1
     Gedoop: 26 Jan 1794 - Paarl 1
    Oorlede: 12 Julie 1879 (85 jaar) - Malmesbury, Winkelhaaksvallei 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 39


     Vader: Petrus "Pieter" CILLIERS [41] (1753-1822) 1
     Moeder: Petronella Helena LOUW [42] (1766-1822) 1


    Huwelik: 6 Aug 1820 - Tulbagh, Kaapkolonie [MRIN:50] 1

   Ander Gade: Magdalena Sophia DE KLERK [40] (1792-      ) 1 - 1 Okt 1814 - Tulbagh, Kaapkolonie [MRIN:11] 1

   Ander Gade: Louisa Maria SMIT [148] (      -      ) - 1 Jan 1837 - Kaapstad, Kaapkolonie [MRIN:51]

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Beroep
Vrou Margaretha Aletta NOLTE [146] 1

     Gebore: 21 Jan (1802) 1
     Gedoop: 11 Apr 1802 - Malmesbury 1
    Oorlede: 26 Aug 1834 (30 jr) - Verloren Vallei, Kaap Distrik, Plek van Hendrik Kotze 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 146

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē BeroepKinders

Algemene Notas (Man)

Doop

Paarl 26 Januarie 1794

Ouers : Pieter Cillie/Petronella Louw
Getuies : Johannes Marais
Arnoldus Hendrik Louw
Anna Susanna du Toit
Pieter Matteys
(G3/3/4-p243)

Kerklidmaatskap
Johannes Arnoldus Cilie
Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809
(G4/8/1-p2)
Huwelike
1ste Huwelik
Johannis Arn Cilliers
Magdalena Sophia de Klerk
xTulbagh 01.10.1814
(G4/9/1-p91)
2de Huwelik
Johannis Arnoldus de CilliersJongmanVan Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Margaretha Aletta NolteJongdogterVan Cabo voorn
xTulbagh 06.08.1820
(G4/9/1-p124)
3de Huwelik
Johannes Arnoldus CillieWew
Louisa Maria SmitJongdogter
Beide van Cabo de Goede Hoop
xKaapstad 01.01.1837
(G1/13/7-p253)
Dood
Johannes Arnoldus Cillie
Ouers : Petrus Cillie/Nella Louw
*Wellington
+Malmesbury Afdeling, Winkelhaaks Valley 12.07.1879 (85jr)
x(Vrou se naam nie op SK)
Kinders soos aangeteken op SK (Baie deurmekaar):
(| = Kronkellyn op SK met name weerskante daarvan)
Petrus Cillie, Maria Helena.
Andries. A. Cillie; Arnoldus)| Jan Hendrik d Margarieta Aletta
Johannis; Johannis Petrus;| Petronella (doodgetrek) Daniel Gerhardus
Maria (doodgetrek) Lowiesa Maria.| Elizabeth Wilhelmina
Beatrix Maria. Zuzara Maria| Christian Johannes; Zuzanna=
of age Eliesabeth Sophia:x| Maria; of age
Beroep : Boer
Ander:
Bietjie meubels en geld nagelaat
SK geteken deur 'Wed J A Cillie geb Smith'
(MOOC 6/9/170-no7045)
Opsomming van kinders op SK
1ste Huwelik:
Petrus= [96490]Petrus Johannes
Maria Helena= [96489]Maria Johanna Christina
2de Huwelik:
Jan Hendrik= [96492]Jan Hendrik
Margarieta Aletta= [32881]Margaretha Aletta Catharina
Petronella - doodgetrek= [32882]Petronella Johanna +1859
Daniel Gerhardus= [32883]Daniel Gerhardus
Elizabeth Wilhelmina= [32884]Elizabeth Susanna Jacomina
Christian Johannes= [32885]Christiaan Johannes
Zuzanna Maria= [330008]Susanna Maria
3de Huwelik:
Andries A= [330231]Andries Adriaan
Arnoldus Johannis= [330233]Arnoldus Johannes
Johannis Petrus= [414153]Johannes Petrus
Maria - doodgetrek= ?? As fout aanvaar.
Lowiese Maria= [330235]Maria Louisa
Beatrix Maria= [330236]Beatrix Maria
Zuzara Maria= [330241]Susara Maria
Eliesabet Sophia= [330239]Elizabeth Sophia
Testamente
Afskrif van gesamentlike testament van Johannis Arnoldus Cillie en Magdalena Sophia de Klerk opgestel 30.05.1815 by hul woonhuis te 24 Riviere, Distrik Tulbagh.
Geregistreer by Weeskamer 09.06.1820.
(MOOC 4/1/82-no120)
Afskrif van gesamentlike testament van Johannes Arnoldus Cilliers en Margaretha Aletta Nolte van die Distrik Tulbagh gedateer 11.10.1821.
Kinders van wyle Magdalena Sophia de Clercq:
[96489] Maria Johanna Cilliers
[96490] Petrus Johannes Cilliers.
Sy ouers Pieter Cilliers en Petronella Helena Louw.
Haar ouers Jan Hendrik Nolte en Margaretha Aletta Liebenberg.
'Filed 10.10.1834'
(MOOC 7/1/126-no36)
Likwidasie en Distribusierekening
Nie in KAB Likwidasie en Distribusierekening Indeks 1700-1916.
Plaas
Geen in die Franschhoek, Paarl en Wellington omgewing.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ander Inligting
Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, p312-341
p312:
Vernaamste wynboere in die Kaapkolonie teen die eerste kwart van die neŽntiende eeu.
Inligting versamel uit die volgende opgaafrolle en slegs wynboere wat 20 000 wingerdstokke of meer aangeplant het en vyf lÍers wyn of meer geproduseer het, is in aanmerking geneem:
J12 Beaufort (-Wes) 1826
J55 en J56 Kaapse Distrik 1824 en 1825
J71 Caledon 1822
J105 George 1825
J272, J277 en J282 Stellenbosch 1824-1826
J347 Swellendam 1825
J421 Worcester 1824.
Die spelling van die plaasname is gevolg soos wat dit in die dokumente voorkom. In enkele gevalle is egter verbeterings aangebring.
p312-341:
408 name word gelys.
p315 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e7
45. Cilliers, Daniel Gerhardus, Pieter sn. (Sara Johanna Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Leliefontein
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ľ
b2c1d1e2
46. Cilliers, Jacob Daniel Jan sn. (Beatrix Maria du Toit)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 50 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e6
47. Cilliers, Johannes Arnoldus (Margaretha Aletta Nolte)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Agter-Paardeberg
Plaas of Plase: Brouwerskloof
Getal Wingerdstokke: 75 000
Wyn Produksie (LÍers): 27
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ĺ
b2c1d1e5
48. Cilliers, Petrus Charles, Jan sn. (Louisa Johanna Hauptfleisch)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 41 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e2
49. Cilliers, Petrus Johannes, Pieter sn. (Margaretha Magdalena Rossouw)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Rheebokskloof
Getal Wingerdstokke: 80 000
Wyn Produksie (LÍers): 50
Brandewyn Produksie (LÍers): 3
p326 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e3
204. Lategan, Petrus Nicolaas, Hendrik sn. (Beatrix Maria Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Orleans
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 13
Brandewyn Produksie (LÍers): Ĺ
p329 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d1e3
245. Malherbe, Josua, Pieter sn (Susanna Debora Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkervallei
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
p335 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d7e2
319. Rossouw, Gabriel Jacobus, Pieter sn (Sara Margaretha Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Slangerivier
Getal Wingerdstokke: 30 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
(Van Zyl, D J, Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, HAUM, 1974)
___________________________________________________________________________________________
Magdalena Sophia de Klerk
Geboorte/Doop
Magdalena Sophia =Tulbagh 01.01.1792
Ouers: Johannes de Clereq/Maria Johanna Liebenberg
Getuies: Charl Johannes Overholster
Maria Sophia Hobreck
(G4/7/1-p289)
Dood
+c1819
(Afgelei van geboorte van jongste kind en man se tweede huwelik)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Margaretha Aletta Nolte
Geboorte/Doop
*c1804 (+30jr)
(Sien : Dood)
Margaretha Aletta *21.01.(1802) =Malmesbury 11.04.1802
Jaar nie aangeteken nie.
Ouers: Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
Getuies: Johannes de Clercq
Maria Johanna Liebenberg
Lodewyk Botma
Anna Barbera Liebenberg
(G5/3/3-p184)
Dood
Margaretha Aletta Nolte
Ouers : Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
*Hierdie Kolonie
xJohannes Arnoldus Cilliers
+Verloren Vallei, Kaap Distrik, Plek van Hendrik Kotze 25.08.1834 (30jr)
Kinders:
8 - Name onbekend
Beroep : Boervrou
Ander:
Geen eiendom nagelaat nie
SK opgestel te Kaapstad 09.10.1834
J A Cillie teken SK
(MOOC 6/9/3-no402)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Louisa Maria Smit
Geboorte/Doop
*c1816 (+80jr)
(Sien : Dood)
Dood
Louisa Maria Cillie neť Smith
Ouers : Andries Adriaan Smit/Hester Sophia Smit neť Burger
*Clanwilliam, Afdeling Olifantsrivier
xWed-Arnoldus Johannes Cillie +1880
+Porterville by haar seun Johannes Cillie 23.02.1896 (80jr)
Kinders:
[330231] Andries Adriaan Cillie - meerjarig
[330233] Arnoldus Johannes Cillie - meerjarig
[414153] Johannes Petrus Cillie - meerjarig
[330235] Louisa Maria Cillie - tydens leeftyd x [713645] Jan Reyneke
[330236] Beatrix Maria Cillie x [246620] Christiaan Kotze
[330241] Susara Maria Cillie x [713927] Jan Carsten
[330239] Elisabeth Sophia Cillie x [815845] Alewyn Carsten
Geen eiendom of testament nagelaat nie
SK opgestel te Porterville 01.04.1896
SK geteken deur haar seun Johannes Petrus Cillie
(MOOC 6/9/351-no850)

b2 c1 d2 e6
Johannes Arnoldus Cilliť [32879]
xMagdalena Sophia de Klerk [45709]
xxMargaretha Aletta Nolte [32880]
xxxLouisa Maria Smit [330007]
b2c1d2e6 : Johannes Arnoldus Cilliť
Johannes Arnoldus Cilliť Sn-Petrus Cilliers/Petronella Louw *16.01.1794 =Paarl 26.01.1794 Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809 +Malmesbury, Winkelhaaksvallei 12.07.1879 xTulbagh 01.10.1814 Magdalena Sophia de Klerk Dg-Johannes de Klerk/Maria Johanna Liebenberg =Tulbagh 01.01.1792 +c1819 xxTulbagh 06.08.1820 Margaretha Aletta Nolte Dg-Johan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg *21.01.1802 =Malmesbury 11.04.1802 +Verloren Vallei 25.08.1834 xxxKaapstad 01.01.1837 Louisa Maria Smit Dg-Andries Adriaan Smit/Louisa Sophia Burger * =05.11.1815 +Porterville 23.02.1896
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Magdalena Sophia de Klerk
f1 Maria Johanna Christina*18.08.1815 =Tulbagh22.10.1815
f2 Petrus Johannes*08.06.1817 =Paarl20.07.1817
f3 Johannes Arnoldus*13.09.1819 =Paarl10.10.1819
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Margaretha Aletta Nolte
f4 Jan Arnoldus Hendrik*25.11.1821 =Tulbagh15.06.1822
f5 Margaretha Aletta Catharina*29.09.1823 =Malmesbury05.10.1823
f6 Petronella Johanna*26.02.1825 =Malmesbury10.04.1825
f7 Daniel Gerhardus*10.08.1826 =Malmesbury10.09.1826
f8 Elizabeth Susanna Jacomina*24.06.1828 =Malmesbury24.08.1828
f9 Christiaan Johannes*11.11.1829 =Malmesbury13.12.1829
f10 Susanna Maria*09.03.1832 =Malmesbury22.04.1832
f11 Hester Hendrica*28.07.1834 =Tulbagh28.09.1834
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Louisa Maria Smit
f12 Andries Adriaan*05.11.1837 =Malmesbury24.12.1837
f13 Louisa Sophia*17.09.1839 =Malmesbury03.11.1839
f14 Arnoldus Johannes*20.09.1841 =Malmesbury10.10.1841
f15 Johannes Petrus*23.10.1843 =Malmesbury03.12.1843
f16 Maria Louisa*15.04.1846 =Malmesbury05.07.1846
f17 Beatrix Maria*10.03.1848 =Malmesbury09.04.1848
f18 Martha Johanna Jacoba*21.10.1849 =Malmesbury04.11.1849
f19 Susanna Elizabeth*01.08.1852 =Malmesbury17.08.1852
f20 Susara Maria
f21 Elizabeth Sophia*17.12.1854 =Malmesbury18.02.1855
f22 Aletta Wilhelmina*21.12.1857 =Riebeek-Wes23.05.1858
Sy eerste vrou is na die geboorte van hul derde kind oorlede en die kind, Johannes Arnoldus, is tien weke na geboorte ook oorlede.
Derde huwelik - nuwejaarsdag.
_____________________________________________ 1


Navorsingsnotas (Man)

Doop

Paarl 26 Januarie 1794

Ouers : Pieter Cillie/Petronella Louw
Getuies : Johannes Marais
Arnoldus Hendrik Louw
Anna Susanna du Toit
Pieter Matteys
(G3/3/4-p243)

Kerklidmaatskap
Johannes Arnoldus Cilie
Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809
(G4/8/1-p2)
Huwelike
1ste Huwelik
Johannis Arn Cilliers
Magdalena Sophia de Klerk
xTulbagh 01.10.1814
(G4/9/1-p91)
2de Huwelik
Johannis Arnoldus de CilliersJongmanVan Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Margaretha Aletta NolteJongdogterVan Cabo voorn
xTulbagh 06.08.1820
(G4/9/1-p124)
3de Huwelik
Johannes Arnoldus CillieWew
Louisa Maria SmitJongdogter
Beide van Cabo de Goede Hoop
xKaapstad 01.01.1837
(G1/13/7-p253)
Dood
Johannes Arnoldus Cillie
Ouers : Petrus Cillie/Nella Louw
*Wellington
+Malmesbury Afdeling, Winkelhaaks Valley 12.07.1879 (85jr)
x(Vrou se naam nie op SK)
Kinders soos aangeteken op SK (Baie deurmekaar):
(| = Kronkellyn op SK met name weerskante daarvan)
Petrus Cillie, Maria Helena.
Andries. A. Cillie; Arnoldus)| Jan Hendrik d Margarieta Aletta
Johannis; Johannis Petrus;| Petronella (doodgetrek) Daniel Gerhardus
Maria (doodgetrek) Lowiesa Maria.| Elizabeth Wilhelmina
Beatrix Maria. Zuzara Maria| Christian Johannes; Zuzanna=
of age Eliesabeth Sophia:x| Maria; of age
Beroep : Boer
Ander:
Bietjie meubels en geld nagelaat
SK geteken deur 'Wed J A Cillie geb Smith'
(MOOC 6/9/170-no7045)
Opsomming van kinders op SK
1ste Huwelik:
Petrus= [96490]Petrus Johannes
Maria Helena= [96489]Maria Johanna Christina
2de Huwelik:
Jan Hendrik= [96492]Jan Hendrik
Margarieta Aletta= [32881]Margaretha Aletta Catharina
Petronella - doodgetrek= [32882]Petronella Johanna +1859
Daniel Gerhardus= [32883]Daniel Gerhardus
Elizabeth Wilhelmina= [32884]Elizabeth Susanna Jacomina
Christian Johannes= [32885]Christiaan Johannes
Zuzanna Maria= [330008]Susanna Maria
3de Huwelik:
Andries A= [330231]Andries Adriaan
Arnoldus Johannis= [330233]Arnoldus Johannes
Johannis Petrus= [414153]Johannes Petrus
Maria - doodgetrek= ?? As fout aanvaar.
Lowiese Maria= [330235]Maria Louisa
Beatrix Maria= [330236]Beatrix Maria
Zuzara Maria= [330241]Susara Maria
Eliesabet Sophia= [330239]Elizabeth Sophia
Testamente
Afskrif van gesamentlike testament van Johannis Arnoldus Cillie en Magdalena Sophia de Klerk opgestel 30.05.1815 by hul woonhuis te 24 Riviere, Distrik Tulbagh.
Geregistreer by Weeskamer 09.06.1820.
(MOOC 4/1/82-no120)
Afskrif van gesamentlike testament van Johannes Arnoldus Cilliers en Margaretha Aletta Nolte van die Distrik Tulbagh gedateer 11.10.1821.
Kinders van wyle Magdalena Sophia de Clercq:
[96489] Maria Johanna Cilliers
[96490] Petrus Johannes Cilliers.
Sy ouers Pieter Cilliers en Petronella Helena Louw.
Haar ouers Jan Hendrik Nolte en Margaretha Aletta Liebenberg.
'Filed 10.10.1834'
(MOOC 7/1/126-no36)
Likwidasie en Distribusierekening
Nie in KAB Likwidasie en Distribusierekening Indeks 1700-1916.
Plaas
Geen in die Franschhoek, Paarl en Wellington omgewing.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ander Inligting
Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, p312-341
p312:
Vernaamste wynboere in die Kaapkolonie teen die eerste kwart van die neŽntiende eeu.
Inligting versamel uit die volgende opgaafrolle en slegs wynboere wat 20 000 wingerdstokke of meer aangeplant het en vyf lÍers wyn of meer geproduseer het, is in aanmerking geneem:
J12 Beaufort (-Wes) 1826
J55 en J56 Kaapse Distrik 1824 en 1825
J71 Caledon 1822
J105 George 1825
J272, J277 en J282 Stellenbosch 1824-1826
J347 Swellendam 1825
J421 Worcester 1824.
Die spelling van die plaasname is gevolg soos wat dit in die dokumente voorkom. In enkele gevalle is egter verbeterings aangebring.
p312-341:
408 name word gelys.
p315 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e7
45. Cilliers, Daniel Gerhardus, Pieter sn. (Sara Johanna Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Leliefontein
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ľ
b2c1d1e2
46. Cilliers, Jacob Daniel Jan sn. (Beatrix Maria du Toit)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 50 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e6
47. Cilliers, Johannes Arnoldus (Margaretha Aletta Nolte)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Agter-Paardeberg
Plaas of Plase: Brouwerskloof
Getal Wingerdstokke: 75 000
Wyn Produksie (LÍers): 27
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ĺ
b2c1d1e5
48. Cilliers, Petrus Charles, Jan sn. (Louisa Johanna Hauptfleisch)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 41 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e2
49. Cilliers, Petrus Johannes, Pieter sn. (Margaretha Magdalena Rossouw)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Rheebokskloof
Getal Wingerdstokke: 80 000
Wyn Produksie (LÍers): 50
Brandewyn Produksie (LÍers): 3
p326 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e3
204. Lategan, Petrus Nicolaas, Hendrik sn. (Beatrix Maria Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Orleans
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 13
Brandewyn Produksie (LÍers): Ĺ
p329 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d1e3
245. Malherbe, Josua, Pieter sn (Susanna Debora Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkervallei
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
p335 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d7e2
319. Rossouw, Gabriel Jacobus, Pieter sn (Sara Margaretha Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Slangerivier
Getal Wingerdstokke: 30 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
(Van Zyl, D J, Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, HAUM, 1974)
___________________________________________________________________________________________
Magdalena Sophia de Klerk
Geboorte/Doop
Magdalena Sophia =Tulbagh 01.01.1792
Ouers: Johannes de Clereq/Maria Johanna Liebenberg
Getuies: Charl Johannes Overholster
Maria Sophia Hobreck
(G4/7/1-p289)
Dood
+c1819
(Afgelei van geboorte van jongste kind en man se tweede huwelik)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Margaretha Aletta Nolte
Geboorte/Doop
*c1804 (+30jr)
(Sien : Dood)
Margaretha Aletta *21.01.(1802) =Malmesbury 11.04.1802
Jaar nie aangeteken nie.
Ouers: Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
Getuies: Johannes de Clercq
Maria Johanna Liebenberg
Lodewyk Botma
Anna Barbera Liebenberg
(G5/3/3-p184)
Dood
Margaretha Aletta Nolte
Ouers : Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
*Hierdie Kolonie
xJohannes Arnoldus Cilliers
+Verloren Vallei, Kaap Distrik, Plek van Hendrik Kotze 25.08.1834 (30jr)
Kinders:
8 - Name onbekend
Beroep : Boervrou
Ander:
Geen eiendom nagelaat nie
SK opgestel te Kaapstad 09.10.1834
J A Cillie teken SK
(MOOC 6/9/3-no402)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Louisa Maria Smit
Geboorte/Doop
*c1816 (+80jr)
(Sien : Dood)
Dood
Louisa Maria Cillie neť Smith
Ouers : Andries Adriaan Smit/Hester Sophia Smit neť Burger
*Clanwilliam, Afdeling Olifantsrivier
xWed-Arnoldus Johannes Cillie +1880
+Porterville by haar seun Johannes Cillie 23.02.1896 (80jr)
Kinders:
[330231] Andries Adriaan Cillie - meerjarig
[330233] Arnoldus Johannes Cillie - meerjarig
[414153] Johannes Petrus Cillie - meerjarig
[330235] Louisa Maria Cillie - tydens leeftyd x [713645] Jan Reyneke
[330236] Beatrix Maria Cillie x [246620] Christiaan Kotze
[330241] Susara Maria Cillie x [713927] Jan Carsten
[330239] Elisabeth Sophia Cillie x [815845] Alewyn Carsten
Geen eiendom of testament nagelaat nie
SK opgestel te Porterville 01.04.1896
SK geteken deur haar seun Johannes Petrus Cillie
(MOOC 6/9/351-no850)

b2 c1 d2 e6
Johannes Arnoldus Cilliť [32879]
xMagdalena Sophia de Klerk [45709]
xxMargaretha Aletta Nolte [32880]
xxxLouisa Maria Smit [330007]
b2c1d2e6 : Johannes Arnoldus Cilliť
Johannes Arnoldus Cilliť Sn-Petrus Cilliers/Petronella Louw *16.01.1794 =Paarl 26.01.1794 Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809 +Malmesbury, Winkelhaaksvallei 12.07.1879 xTulbagh 01.10.1814 Magdalena Sophia de Klerk Dg-Johannes de Klerk/Maria Johanna Liebenberg =Tulbagh 01.01.1792 +c1819 xxTulbagh 06.08.1820 Margaretha Aletta Nolte Dg-Johan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg *21.01.1802 =Malmesbury 11.04.1802 +Verloren Vallei 25.08.1834 xxxKaapstad 01.01.1837 Louisa Maria Smit Dg-Andries Adriaan Smit/Louisa Sophia Burger * =05.11.1815 +Porterville 23.02.1896
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Magdalena Sophia de Klerk
f1 Maria Johanna Christina*18.08.1815 =Tulbagh22.10.1815
f2 Petrus Johannes*08.06.1817 =Paarl20.07.1817
f3 Johannes Arnoldus*13.09.1819 =Paarl10.10.1819
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Margaretha Aletta Nolte
f4 Jan Arnoldus Hendrik*25.11.1821 =Tulbagh15.06.1822
f5 Margaretha Aletta Catharina*29.09.1823 =Malmesbury05.10.1823
f6 Petronella Johanna*26.02.1825 =Malmesbury10.04.1825
f7 Daniel Gerhardus*10.08.1826 =Malmesbury10.09.1826
f8 Elizabeth Susanna Jacomina*24.06.1828 =Malmesbury24.08.1828
f9 Christiaan Johannes*11.11.1829 =Malmesbury13.12.1829
f10 Susanna Maria*09.03.1832 =Malmesbury22.04.1832
f11 Hester Hendrica*28.07.1834 =Tulbagh28.09.1834
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Louisa Maria Smit
f12 Andries Adriaan*05.11.1837 =Malmesbury24.12.1837
f13 Louisa Sophia*17.09.1839 =Malmesbury03.11.1839
f14 Arnoldus Johannes*20.09.1841 =Malmesbury10.10.1841
f15 Johannes Petrus*23.10.1843 =Malmesbury03.12.1843
f16 Maria Louisa*15.04.1846 =Malmesbury05.07.1846
f17 Beatrix Maria*10.03.1848 =Malmesbury09.04.1848
f18 Martha Johanna Jacoba*21.10.1849 =Malmesbury04.11.1849
f19 Susanna Elizabeth*01.08.1852 =Malmesbury17.08.1852
f20 Susara Maria
f21 Elizabeth Sophia*17.12.1854 =Malmesbury18.02.1855
f22 Aletta Wilhelmina*21.12.1857 =Riebeek-Wes23.05.1858
Sy eerste vrou is na die geboorte van hul derde kind oorlede en die kind, Johannes Arnoldus, is tien weke na geboorte ook oorlede.
Derde huwelik - nuwejaarsdag.
_____________________________________________


Geboortenotas (Vrou)

G4/9/1-p24 (Jaar nie aangetoon nie). Inligting nagevors deur en verkry van Matian Olivier, Kaapstad.


Doopnotas (Vrou)

Sien Geboorte notas.

Getuies by doop: Johannes de Clerque (oupa), Maria Johanna Liebenberg (ouma), Lodewyk Botma, Anna Barbera Liewbenberg


Sterftenotas (Vrou)

MOOC 6/9/3-no402, volgens inligting nagevors en verskaf deur Marian Olivier, Kaapstad


Notas (Huwelik)

G4/9/1 -p124 (Volgens inkigting nagevors deur en verkry van Marian Olivier, Kaapstad)


Johannes Arnoldus Cilliers en Louisa Maria SmitMan Johannes Arnoldus CILLIERS [39] 1

     Gebore: 16 Jan 1794 - Paarl 1
     Gedoop: 26 Jan 1794 - Paarl 1
    Oorlede: 12 Julie 1879 (85 jaar) - Malmesbury, Winkelhaaksvallei 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 39


     Vader: Petrus "Pieter" CILLIERS [41] (1753-1822) 1
     Moeder: Petronella Helena LOUW [42] (1766-1822) 1


    Huwelik: 1 Jan 1837 - Kaapstad, Kaapkolonie [MRIN:51]

   Ander Gade: Magdalena Sophia DE KLERK [40] (1792-      ) 1 - 1 Okt 1814 - Tulbagh, Kaapkolonie [MRIN:11] 1

   Ander Gade: Margaretha Aletta NOLTE [146] (1802-1834) 1 - 6 Aug 1820 - Tulbagh, Kaapkolonie [MRIN:50] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Beroep
Vrou Louisa Maria SMIT [148]

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 148Kinders

Algemene Notas (Man)

Doop

Paarl 26 Januarie 1794

Ouers : Pieter Cillie/Petronella Louw
Getuies : Johannes Marais
Arnoldus Hendrik Louw
Anna Susanna du Toit
Pieter Matteys
(G3/3/4-p243)

Kerklidmaatskap
Johannes Arnoldus Cilie
Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809
(G4/8/1-p2)
Huwelike
1ste Huwelik
Johannis Arn Cilliers
Magdalena Sophia de Klerk
xTulbagh 01.10.1814
(G4/9/1-p91)
2de Huwelik
Johannis Arnoldus de CilliersJongmanVan Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Margaretha Aletta NolteJongdogterVan Cabo voorn
xTulbagh 06.08.1820
(G4/9/1-p124)
3de Huwelik
Johannes Arnoldus CillieWew
Louisa Maria SmitJongdogter
Beide van Cabo de Goede Hoop
xKaapstad 01.01.1837
(G1/13/7-p253)
Dood
Johannes Arnoldus Cillie
Ouers : Petrus Cillie/Nella Louw
*Wellington
+Malmesbury Afdeling, Winkelhaaks Valley 12.07.1879 (85jr)
x(Vrou se naam nie op SK)
Kinders soos aangeteken op SK (Baie deurmekaar):
(| = Kronkellyn op SK met name weerskante daarvan)
Petrus Cillie, Maria Helena.
Andries. A. Cillie; Arnoldus)| Jan Hendrik d Margarieta Aletta
Johannis; Johannis Petrus;| Petronella (doodgetrek) Daniel Gerhardus
Maria (doodgetrek) Lowiesa Maria.| Elizabeth Wilhelmina
Beatrix Maria. Zuzara Maria| Christian Johannes; Zuzanna=
of age Eliesabeth Sophia:x| Maria; of age
Beroep : Boer
Ander:
Bietjie meubels en geld nagelaat
SK geteken deur 'Wed J A Cillie geb Smith'
(MOOC 6/9/170-no7045)
Opsomming van kinders op SK
1ste Huwelik:
Petrus= [96490]Petrus Johannes
Maria Helena= [96489]Maria Johanna Christina
2de Huwelik:
Jan Hendrik= [96492]Jan Hendrik
Margarieta Aletta= [32881]Margaretha Aletta Catharina
Petronella - doodgetrek= [32882]Petronella Johanna +1859
Daniel Gerhardus= [32883]Daniel Gerhardus
Elizabeth Wilhelmina= [32884]Elizabeth Susanna Jacomina
Christian Johannes= [32885]Christiaan Johannes
Zuzanna Maria= [330008]Susanna Maria
3de Huwelik:
Andries A= [330231]Andries Adriaan
Arnoldus Johannis= [330233]Arnoldus Johannes
Johannis Petrus= [414153]Johannes Petrus
Maria - doodgetrek= ?? As fout aanvaar.
Lowiese Maria= [330235]Maria Louisa
Beatrix Maria= [330236]Beatrix Maria
Zuzara Maria= [330241]Susara Maria
Eliesabet Sophia= [330239]Elizabeth Sophia
Testamente
Afskrif van gesamentlike testament van Johannis Arnoldus Cillie en Magdalena Sophia de Klerk opgestel 30.05.1815 by hul woonhuis te 24 Riviere, Distrik Tulbagh.
Geregistreer by Weeskamer 09.06.1820.
(MOOC 4/1/82-no120)
Afskrif van gesamentlike testament van Johannes Arnoldus Cilliers en Margaretha Aletta Nolte van die Distrik Tulbagh gedateer 11.10.1821.
Kinders van wyle Magdalena Sophia de Clercq:
[96489] Maria Johanna Cilliers
[96490] Petrus Johannes Cilliers.
Sy ouers Pieter Cilliers en Petronella Helena Louw.
Haar ouers Jan Hendrik Nolte en Margaretha Aletta Liebenberg.
'Filed 10.10.1834'
(MOOC 7/1/126-no36)
Likwidasie en Distribusierekening
Nie in KAB Likwidasie en Distribusierekening Indeks 1700-1916.
Plaas
Geen in die Franschhoek, Paarl en Wellington omgewing.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ander Inligting
Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, p312-341
p312:
Vernaamste wynboere in die Kaapkolonie teen die eerste kwart van die neŽntiende eeu.
Inligting versamel uit die volgende opgaafrolle en slegs wynboere wat 20 000 wingerdstokke of meer aangeplant het en vyf lÍers wyn of meer geproduseer het, is in aanmerking geneem:
J12 Beaufort (-Wes) 1826
J55 en J56 Kaapse Distrik 1824 en 1825
J71 Caledon 1822
J105 George 1825
J272, J277 en J282 Stellenbosch 1824-1826
J347 Swellendam 1825
J421 Worcester 1824.
Die spelling van die plaasname is gevolg soos wat dit in die dokumente voorkom. In enkele gevalle is egter verbeterings aangebring.
p312-341:
408 name word gelys.
p315 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e7
45. Cilliers, Daniel Gerhardus, Pieter sn. (Sara Johanna Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Leliefontein
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ľ
b2c1d1e2
46. Cilliers, Jacob Daniel Jan sn. (Beatrix Maria du Toit)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 50 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e6
47. Cilliers, Johannes Arnoldus (Margaretha Aletta Nolte)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Agter-Paardeberg
Plaas of Plase: Brouwerskloof
Getal Wingerdstokke: 75 000
Wyn Produksie (LÍers): 27
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ĺ
b2c1d1e5
48. Cilliers, Petrus Charles, Jan sn. (Louisa Johanna Hauptfleisch)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 41 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e2
49. Cilliers, Petrus Johannes, Pieter sn. (Margaretha Magdalena Rossouw)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Rheebokskloof
Getal Wingerdstokke: 80 000
Wyn Produksie (LÍers): 50
Brandewyn Produksie (LÍers): 3
p326 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e3
204. Lategan, Petrus Nicolaas, Hendrik sn. (Beatrix Maria Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Orleans
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 13
Brandewyn Produksie (LÍers): Ĺ
p329 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d1e3
245. Malherbe, Josua, Pieter sn (Susanna Debora Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkervallei
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
p335 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d7e2
319. Rossouw, Gabriel Jacobus, Pieter sn (Sara Margaretha Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Slangerivier
Getal Wingerdstokke: 30 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
(Van Zyl, D J, Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, HAUM, 1974)
___________________________________________________________________________________________
Magdalena Sophia de Klerk
Geboorte/Doop
Magdalena Sophia =Tulbagh 01.01.1792
Ouers: Johannes de Clereq/Maria Johanna Liebenberg
Getuies: Charl Johannes Overholster
Maria Sophia Hobreck
(G4/7/1-p289)
Dood
+c1819
(Afgelei van geboorte van jongste kind en man se tweede huwelik)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Margaretha Aletta Nolte
Geboorte/Doop
*c1804 (+30jr)
(Sien : Dood)
Margaretha Aletta *21.01.(1802) =Malmesbury 11.04.1802
Jaar nie aangeteken nie.
Ouers: Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
Getuies: Johannes de Clercq
Maria Johanna Liebenberg
Lodewyk Botma
Anna Barbera Liebenberg
(G5/3/3-p184)
Dood
Margaretha Aletta Nolte
Ouers : Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
*Hierdie Kolonie
xJohannes Arnoldus Cilliers
+Verloren Vallei, Kaap Distrik, Plek van Hendrik Kotze 25.08.1834 (30jr)
Kinders:
8 - Name onbekend
Beroep : Boervrou
Ander:
Geen eiendom nagelaat nie
SK opgestel te Kaapstad 09.10.1834
J A Cillie teken SK
(MOOC 6/9/3-no402)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Louisa Maria Smit
Geboorte/Doop
*c1816 (+80jr)
(Sien : Dood)
Dood
Louisa Maria Cillie neť Smith
Ouers : Andries Adriaan Smit/Hester Sophia Smit neť Burger
*Clanwilliam, Afdeling Olifantsrivier
xWed-Arnoldus Johannes Cillie +1880
+Porterville by haar seun Johannes Cillie 23.02.1896 (80jr)
Kinders:
[330231] Andries Adriaan Cillie - meerjarig
[330233] Arnoldus Johannes Cillie - meerjarig
[414153] Johannes Petrus Cillie - meerjarig
[330235] Louisa Maria Cillie - tydens leeftyd x [713645] Jan Reyneke
[330236] Beatrix Maria Cillie x [246620] Christiaan Kotze
[330241] Susara Maria Cillie x [713927] Jan Carsten
[330239] Elisabeth Sophia Cillie x [815845] Alewyn Carsten
Geen eiendom of testament nagelaat nie
SK opgestel te Porterville 01.04.1896
SK geteken deur haar seun Johannes Petrus Cillie
(MOOC 6/9/351-no850)

b2 c1 d2 e6
Johannes Arnoldus Cilliť [32879]
xMagdalena Sophia de Klerk [45709]
xxMargaretha Aletta Nolte [32880]
xxxLouisa Maria Smit [330007]
b2c1d2e6 : Johannes Arnoldus Cilliť
Johannes Arnoldus Cilliť Sn-Petrus Cilliers/Petronella Louw *16.01.1794 =Paarl 26.01.1794 Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809 +Malmesbury, Winkelhaaksvallei 12.07.1879 xTulbagh 01.10.1814 Magdalena Sophia de Klerk Dg-Johannes de Klerk/Maria Johanna Liebenberg =Tulbagh 01.01.1792 +c1819 xxTulbagh 06.08.1820 Margaretha Aletta Nolte Dg-Johan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg *21.01.1802 =Malmesbury 11.04.1802 +Verloren Vallei 25.08.1834 xxxKaapstad 01.01.1837 Louisa Maria Smit Dg-Andries Adriaan Smit/Louisa Sophia Burger * =05.11.1815 +Porterville 23.02.1896
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Magdalena Sophia de Klerk
f1 Maria Johanna Christina*18.08.1815 =Tulbagh22.10.1815
f2 Petrus Johannes*08.06.1817 =Paarl20.07.1817
f3 Johannes Arnoldus*13.09.1819 =Paarl10.10.1819
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Margaretha Aletta Nolte
f4 Jan Arnoldus Hendrik*25.11.1821 =Tulbagh15.06.1822
f5 Margaretha Aletta Catharina*29.09.1823 =Malmesbury05.10.1823
f6 Petronella Johanna*26.02.1825 =Malmesbury10.04.1825
f7 Daniel Gerhardus*10.08.1826 =Malmesbury10.09.1826
f8 Elizabeth Susanna Jacomina*24.06.1828 =Malmesbury24.08.1828
f9 Christiaan Johannes*11.11.1829 =Malmesbury13.12.1829
f10 Susanna Maria*09.03.1832 =Malmesbury22.04.1832
f11 Hester Hendrica*28.07.1834 =Tulbagh28.09.1834
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Louisa Maria Smit
f12 Andries Adriaan*05.11.1837 =Malmesbury24.12.1837
f13 Louisa Sophia*17.09.1839 =Malmesbury03.11.1839
f14 Arnoldus Johannes*20.09.1841 =Malmesbury10.10.1841
f15 Johannes Petrus*23.10.1843 =Malmesbury03.12.1843
f16 Maria Louisa*15.04.1846 =Malmesbury05.07.1846
f17 Beatrix Maria*10.03.1848 =Malmesbury09.04.1848
f18 Martha Johanna Jacoba*21.10.1849 =Malmesbury04.11.1849
f19 Susanna Elizabeth*01.08.1852 =Malmesbury17.08.1852
f20 Susara Maria
f21 Elizabeth Sophia*17.12.1854 =Malmesbury18.02.1855
f22 Aletta Wilhelmina*21.12.1857 =Riebeek-Wes23.05.1858
Sy eerste vrou is na die geboorte van hul derde kind oorlede en die kind, Johannes Arnoldus, is tien weke na geboorte ook oorlede.
Derde huwelik - nuwejaarsdag.
_____________________________________________ 1


Navorsingsnotas (Man)

Doop

Paarl 26 Januarie 1794

Ouers : Pieter Cillie/Petronella Louw
Getuies : Johannes Marais
Arnoldus Hendrik Louw
Anna Susanna du Toit
Pieter Matteys
(G3/3/4-p243)

Kerklidmaatskap
Johannes Arnoldus Cilie
Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809
(G4/8/1-p2)
Huwelike
1ste Huwelik
Johannis Arn Cilliers
Magdalena Sophia de Klerk
xTulbagh 01.10.1814
(G4/9/1-p91)
2de Huwelik
Johannis Arnoldus de CilliersJongmanVan Cabo de Goede Hoop, Burger alhier
Margaretha Aletta NolteJongdogterVan Cabo voorn
xTulbagh 06.08.1820
(G4/9/1-p124)
3de Huwelik
Johannes Arnoldus CillieWew
Louisa Maria SmitJongdogter
Beide van Cabo de Goede Hoop
xKaapstad 01.01.1837
(G1/13/7-p253)
Dood
Johannes Arnoldus Cillie
Ouers : Petrus Cillie/Nella Louw
*Wellington
+Malmesbury Afdeling, Winkelhaaks Valley 12.07.1879 (85jr)
x(Vrou se naam nie op SK)
Kinders soos aangeteken op SK (Baie deurmekaar):
(| = Kronkellyn op SK met name weerskante daarvan)
Petrus Cillie, Maria Helena.
Andries. A. Cillie; Arnoldus)| Jan Hendrik d Margarieta Aletta
Johannis; Johannis Petrus;| Petronella (doodgetrek) Daniel Gerhardus
Maria (doodgetrek) Lowiesa Maria.| Elizabeth Wilhelmina
Beatrix Maria. Zuzara Maria| Christian Johannes; Zuzanna=
of age Eliesabeth Sophia:x| Maria; of age
Beroep : Boer
Ander:
Bietjie meubels en geld nagelaat
SK geteken deur 'Wed J A Cillie geb Smith'
(MOOC 6/9/170-no7045)
Opsomming van kinders op SK
1ste Huwelik:
Petrus= [96490]Petrus Johannes
Maria Helena= [96489]Maria Johanna Christina
2de Huwelik:
Jan Hendrik= [96492]Jan Hendrik
Margarieta Aletta= [32881]Margaretha Aletta Catharina
Petronella - doodgetrek= [32882]Petronella Johanna +1859
Daniel Gerhardus= [32883]Daniel Gerhardus
Elizabeth Wilhelmina= [32884]Elizabeth Susanna Jacomina
Christian Johannes= [32885]Christiaan Johannes
Zuzanna Maria= [330008]Susanna Maria
3de Huwelik:
Andries A= [330231]Andries Adriaan
Arnoldus Johannis= [330233]Arnoldus Johannes
Johannis Petrus= [414153]Johannes Petrus
Maria - doodgetrek= ?? As fout aanvaar.
Lowiese Maria= [330235]Maria Louisa
Beatrix Maria= [330236]Beatrix Maria
Zuzara Maria= [330241]Susara Maria
Eliesabet Sophia= [330239]Elizabeth Sophia
Testamente
Afskrif van gesamentlike testament van Johannis Arnoldus Cillie en Magdalena Sophia de Klerk opgestel 30.05.1815 by hul woonhuis te 24 Riviere, Distrik Tulbagh.
Geregistreer by Weeskamer 09.06.1820.
(MOOC 4/1/82-no120)
Afskrif van gesamentlike testament van Johannes Arnoldus Cilliers en Margaretha Aletta Nolte van die Distrik Tulbagh gedateer 11.10.1821.
Kinders van wyle Magdalena Sophia de Clercq:
[96489] Maria Johanna Cilliers
[96490] Petrus Johannes Cilliers.
Sy ouers Pieter Cilliers en Petronella Helena Louw.
Haar ouers Jan Hendrik Nolte en Margaretha Aletta Liebenberg.
'Filed 10.10.1834'
(MOOC 7/1/126-no36)
Likwidasie en Distribusierekening
Nie in KAB Likwidasie en Distribusierekening Indeks 1700-1916.
Plaas
Geen in die Franschhoek, Paarl en Wellington omgewing.
(Le Roux, J G Ons Drakensteinse Erfgrond, Drakenstein Heemkring, Paarl)
Ander Inligting
Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, p312-341
p312:
Vernaamste wynboere in die Kaapkolonie teen die eerste kwart van die neŽntiende eeu.
Inligting versamel uit die volgende opgaafrolle en slegs wynboere wat 20 000 wingerdstokke of meer aangeplant het en vyf lÍers wyn of meer geproduseer het, is in aanmerking geneem:
J12 Beaufort (-Wes) 1826
J55 en J56 Kaapse Distrik 1824 en 1825
J71 Caledon 1822
J105 George 1825
J272, J277 en J282 Stellenbosch 1824-1826
J347 Swellendam 1825
J421 Worcester 1824.
Die spelling van die plaasname is gevolg soos wat dit in die dokumente voorkom. In enkele gevalle is egter verbeterings aangebring.
p312-341:
408 name word gelys.
p315 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e7
45. Cilliers, Daniel Gerhardus, Pieter sn. (Sara Johanna Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Leliefontein
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ľ
b2c1d1e2
46. Cilliers, Jacob Daniel Jan sn. (Beatrix Maria du Toit)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 50 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e6
47. Cilliers, Johannes Arnoldus (Margaretha Aletta Nolte)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Agter-Paardeberg
Plaas of Plase: Brouwerskloof
Getal Wingerdstokke: 75 000
Wyn Produksie (LÍers): 27
Brandewyn Produksie (LÍers): 1ĺ
b2c1d1e5
48. Cilliers, Petrus Charles, Jan sn. (Louisa Johanna Hauptfleisch)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein-Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkersvallei
Getal Wingerdstokke: 41 000
Wyn Produksie (LÍers): 16
Brandewyn Produksie (LÍers): 1
b2c1d2e2
49. Cilliers, Petrus Johannes, Pieter sn. (Margaretha Magdalena Rossouw)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Rheebokskloof
Getal Wingerdstokke: 80 000
Wyn Produksie (LÍers): 50
Brandewyn Produksie (LÍers): 3
p326 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d2e3
204. Lategan, Petrus Nicolaas, Hendrik sn. (Beatrix Maria Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Orleans
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 13
Brandewyn Produksie (LÍers): Ĺ
p329 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d1e3
245. Malherbe, Josua, Pieter sn (Susanna Debora Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Klein Drakenstein
Plaas of Plase: Dekkervallei
Getal Wingerdstokke: 40 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
p335 (Genealogiese nommers nie in publikasie):
b2c1d7e2
319. Rossouw, Gabriel Jacobus, Pieter sn (Sara Margaretha Cilliers)
Jaar: 1825
Distrik: Stellenbosch
Veldkornetskap of Wyk: Wagenmakersvallei
Plaas of Plase: Slangerivier
Getal Wingerdstokke: 30 000
Wyn Produksie (LÍers): 25
Brandewyn Produksie (LÍers): 1Ĺ
(Van Zyl, D J, Kaapse Wyn en Brandewyn 1795-1860, HAUM, 1974)
___________________________________________________________________________________________
Magdalena Sophia de Klerk
Geboorte/Doop
Magdalena Sophia =Tulbagh 01.01.1792
Ouers: Johannes de Clereq/Maria Johanna Liebenberg
Getuies: Charl Johannes Overholster
Maria Sophia Hobreck
(G4/7/1-p289)
Dood
+c1819
(Afgelei van geboorte van jongste kind en man se tweede huwelik)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/De Klerk KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Margaretha Aletta Nolte
Geboorte/Doop
*c1804 (+30jr)
(Sien : Dood)
Margaretha Aletta *21.01.(1802) =Malmesbury 11.04.1802
Jaar nie aangeteken nie.
Ouers: Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
Getuies: Johannes de Clercq
Maria Johanna Liebenberg
Lodewyk Botma
Anna Barbera Liebenberg
(G5/3/3-p184)
Dood
Margaretha Aletta Nolte
Ouers : Jan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg
*Hierdie Kolonie
xJohannes Arnoldus Cilliers
+Verloren Vallei, Kaap Distrik, Plek van Hendrik Kotze 25.08.1834 (30jr)
Kinders:
8 - Name onbekend
Beroep : Boervrou
Ander:
Geen eiendom nagelaat nie
SK opgestel te Kaapstad 09.10.1834
J A Cillie teken SK
(MOOC 6/9/3-no402)
Boedelinventaris
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/76 1692-1834.
Nie in Cilliers/Nolte KAB Boedelinventaris Indeks MOOC 8/77 1780-1834.
___________________________________________________________________________________________
Louisa Maria Smit
Geboorte/Doop
*c1816 (+80jr)
(Sien : Dood)
Dood
Louisa Maria Cillie neť Smith
Ouers : Andries Adriaan Smit/Hester Sophia Smit neť Burger
*Clanwilliam, Afdeling Olifantsrivier
xWed-Arnoldus Johannes Cillie +1880
+Porterville by haar seun Johannes Cillie 23.02.1896 (80jr)
Kinders:
[330231] Andries Adriaan Cillie - meerjarig
[330233] Arnoldus Johannes Cillie - meerjarig
[414153] Johannes Petrus Cillie - meerjarig
[330235] Louisa Maria Cillie - tydens leeftyd x [713645] Jan Reyneke
[330236] Beatrix Maria Cillie x [246620] Christiaan Kotze
[330241] Susara Maria Cillie x [713927] Jan Carsten
[330239] Elisabeth Sophia Cillie x [815845] Alewyn Carsten
Geen eiendom of testament nagelaat nie
SK opgestel te Porterville 01.04.1896
SK geteken deur haar seun Johannes Petrus Cillie
(MOOC 6/9/351-no850)

b2 c1 d2 e6
Johannes Arnoldus Cilliť [32879]
xMagdalena Sophia de Klerk [45709]
xxMargaretha Aletta Nolte [32880]
xxxLouisa Maria Smit [330007]
b2c1d2e6 : Johannes Arnoldus Cilliť
Johannes Arnoldus Cilliť Sn-Petrus Cilliers/Petronella Louw *16.01.1794 =Paarl 26.01.1794 Tulbagh : Aangeneem 31.03.1809 +Malmesbury, Winkelhaaksvallei 12.07.1879 xTulbagh 01.10.1814 Magdalena Sophia de Klerk Dg-Johannes de Klerk/Maria Johanna Liebenberg =Tulbagh 01.01.1792 +c1819 xxTulbagh 06.08.1820 Margaretha Aletta Nolte Dg-Johan Hendrik Nolte/Margaretha Aletta Liebenberg *21.01.1802 =Malmesbury 11.04.1802 +Verloren Vallei 25.08.1834 xxxKaapstad 01.01.1837 Louisa Maria Smit Dg-Andries Adriaan Smit/Louisa Sophia Burger * =05.11.1815 +Porterville 23.02.1896
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Magdalena Sophia de Klerk
f1 Maria Johanna Christina*18.08.1815 =Tulbagh22.10.1815
f2 Petrus Johannes*08.06.1817 =Paarl20.07.1817
f3 Johannes Arnoldus*13.09.1819 =Paarl10.10.1819
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Margaretha Aletta Nolte
f4 Jan Arnoldus Hendrik*25.11.1821 =Tulbagh15.06.1822
f5 Margaretha Aletta Catharina*29.09.1823 =Malmesbury05.10.1823
f6 Petronella Johanna*26.02.1825 =Malmesbury10.04.1825
f7 Daniel Gerhardus*10.08.1826 =Malmesbury10.09.1826
f8 Elizabeth Susanna Jacomina*24.06.1828 =Malmesbury24.08.1828
f9 Christiaan Johannes*11.11.1829 =Malmesbury13.12.1829
f10 Susanna Maria*09.03.1832 =Malmesbury22.04.1832
f11 Hester Hendrica*28.07.1834 =Tulbagh28.09.1834
Kinders van Johannes Arnoldus Cilliť en Louisa Maria Smit
f12 Andries Adriaan*05.11.1837 =Malmesbury24.12.1837
f13 Louisa Sophia*17.09.1839 =Malmesbury03.11.1839
f14 Arnoldus Johannes*20.09.1841 =Malmesbury10.10.1841
f15 Johannes Petrus*23.10.1843 =Malmesbury03.12.1843
f16 Maria Louisa*15.04.1846 =Malmesbury05.07.1846
f17 Beatrix Maria*10.03.1848 =Malmesbury09.04.1848
f18 Martha Johanna Jacoba*21.10.1849 =Malmesbury04.11.1849
f19 Susanna Elizabeth*01.08.1852 =Malmesbury17.08.1852
f20 Susara Maria
f21 Elizabeth Sophia*17.12.1854 =Malmesbury18.02.1855
f22 Aletta Wilhelmina*21.12.1857 =Riebeek-Wes23.05.1858
Sy eerste vrou is na die geboorte van hul derde kind oorlede en die kind, Johannes Arnoldus, is tien weke na geboorte ook oorlede.
Derde huwelik - nuwejaarsdag.
_____________________________________________


Notas (Huwelik)

G1/13/7-253 (volgens inligting nagevors deur en verkry van Marian Olivier, kaapstad)


Johannes Arnoldus Cilliers en Catharina Margaretha Van WykMan Johannes Arnoldus CILLIERS [1038]

     Gebore: 11 Mar 1841
     Gedoop: 11 Mei 1841 - Piketberg
    Oorlede: 28 Apr 1914 - Strydenburg
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1038


     Vader: Petrus Johannes CILLIERS [37] (1817-      )
     Moeder: Johanna Adriana Cecilia BURGER [38] (1815-1871)


    Huwelik: - [MRIN:395]
Vrou Catharina Margaretha VAN WYK [1039]

     Gebore: 7 Mar 1853 - Plaas Ganspan, Hopetown
     Gedoop: 
    Oorlede: 14 Mar 1913 - Hopetown
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1039


     Vader: Henning Jacobus VAN WYK [1040] (      -      )
     Moeder: Johanna Maria Alida Wilhelmina STEENKAMP [1041] (      -      )

Kinders
1 V Johanna Catharina Alida Wilhelmina CILLIERS [1042]

     Gebore: 18 Apr 1872
     Gedoop: 26 Mei 1872 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1042
      Gade: Christoffel Jacobus MYBURGH [1043] (1872-      )
      Huw: [MRIN:397]2 V Johanna Adriana Cecilia CILLIERS [1044]

     Gebore: 13 Okt 1873
     Gedoop: 4 Jan 1874 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 10443 V Catharina Margaretha CILLIERS [1045]

     Gebore: 2 Feb 1873
     Gedoop: 4 Jan 1874 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 10454 V Magdalena Cecilia CILLIERS [1046]

     Gebore: 5 Mar 1877
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1046
      Gade: Arrie van Wyk [1047] (      -      )
      Huw: [MRIN:398]5 M Petrus Johannes CILLIERS [1048]

     Gebore: 11 Mei 1879
     Gedoop: 20 Jul 1879 - Britstown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 10486 M Henning Jacobus CILLIERS [1049]

     Gebore: 30 Jul 1881
     Gedoop: 18 Sep 1881 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 10497 M Johannes Arnoldus CILLIERS [1050]

     Gebore: 16 Mei 1885
     Gedoop: 9 Jun 1885 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 10508 V Rachel Jacoba CILLIERS [1051]

     Gebore: 15 Jun 1887
     Gedoop: 14 Aug 1887 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 10519 M Barend Frederik CILLIERS [1084]

     Gebore: 31 Mei 1890
     Gedoop: 20 Aug 1890 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1084
Doopnotas (Man)

Doopregister: G51/2/2


Sterftenotas (Man)

MOOC 6/9/791 no. 2145


Geboortenotas (Vrou)

Volgens Stertekennis MOOC 6/9/7134 no. 427

Afgelei van sterfdatum


Sterftenotas (Vrou)

MOOC 6/9/7134 no. 427

Ouderdom 60 jaar 7 dae

Afrgeleide geboortedatum dus :


Doopnotas vir Kind: Johanna Catharina Alida Wilhelmina CILLIERS [1042]

Doopregister: RA4/34, bl.329


Geboortenotas vir Kind: Johanna Adriana Cecilia CILLIERS [1044]

Volgens Doopregister: RA4/42, bl. 452


Doopnotas vir Kind: Johanna Adriana Cecilia CILLIERS [1044]

Volgens Doopregister: RA4/42, bl. 452


Doopnotas vir Kind: Catharina Margaretha CILLIERS [1045]

Volgens Doopregister: RA4/42, bl. 130

Haar naam verskyn nie op Pa se Sterftekennis nie en daarvolgens was sy getroud,maar sy het geen kinders gehad nie.


Doopnotas vir Kind: Petrus Johannes CILLIERS [1048]

Doopregister: G116/3/1

Op ouers se Sterftekennis


Doopnotas vir Kind: Henning Jacobus CILLIERS [1049]

Doopregister: RA4/55, bl. 505

Naam verskyn ne p ouers se Sterftennisse nie.


Doopnotas vir Kind: Johannes Arnoldus CILLIERS [1050]

Doopregister: RA4/60, bl.64

Naam verskyn op ouers se Sterftekennisse


Doopnotas vir Kind: Rachel Jacoba CILLIERS [1051]

Doopregister: RA4/70, bl. 957

Naam verskyn op ouers se Sterftekennisse


Doopnotas vir Kind: Barend Frederik CILLIERS [1084]

Doopregister: RA4/74, bl. 1783


Johannes Arnoldus CilliersMan Johannes Arnoldus CILLIERS [1050]

     Gebore: 16 Mei 1885
     Gedoop: 9 Jun 1885 - Hopetown
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1050


     Vader: Johannes Arnoldus CILLIERS [1038] (1841-1914)
     Moeder: Catharina Margaretha VAN WYK [1039] (1853-1913)


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders

Doopnotas (Man)

Doopregister: RA4/60, bl.64

Naam verskyn op ouers se Sterftekennisse


Johannes Arnoldus CilliersMan Johannes Arnoldus CILLIERS [1001]

     Gebore: 13 Sep 1819 2
     Gedoop: 10 Okt 1819 - Paarl
    Oorlede: 24 Des 1819 - Distrik Paarl
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 1001


     Vader: Johannes Arnoldus CILLIERS [39] (1794-1879) 1
     Moeder: Magdalena Sophia DE KLERK [40] (1792-      ) 1


Vrou

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: Kinders


Johannes Bernardus Cilliers en Maria Elizabeth Van EedenMan Johannes Bernardus CILLIERS [391] 1

     Gebore: 18 Aug 1833 - Swellendam 1
     Gedoop: 21 Jan 1834 - Swellendam 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 391


     Vader: Gerrit Daniel CELLIERS [315] (1799-      ) 1
     Moeder: Christina Helena HAASBROEK [261] (1800-      ) 1


    Huwelik: - [MRIN:284]

   Ander Gade: Sophia Susanna SCHOEMAN [393] (1851-      ) 1 - [MRIN:283]

   Ander Gade: Alida Susanna KOLVER [379] (1866-      ) 1 - Okt 1898 - Potchefstroom [MRIN:280] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop

ē Beroep
Vrou Maria Elizabeth VAN EEDEN [392] 1

     Gebore: 
     Gedoop: 
    Oorlede: 1874 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 392

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē BeroepKinders


Johannes Bernardus Cilliers en Sophia Susanna SchoemanMan Johannes Bernardus CILLIERS [391] 1

     Gebore: 18 Aug 1833 - Swellendam 1
     Gedoop: 21 Jan 1834 - Swellendam 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 391


     Vader: Gerrit Daniel CELLIERS [315] (1799-      ) 1
     Moeder: Christina Helena HAASBROEK [261] (1800-      ) 1


    Huwelik: - [MRIN:283]

   Ander Gade: Maria Elizabeth VAN EEDEN [392] (      -1874) 1 - [MRIN:284]

   Ander Gade: Alida Susanna KOLVER [379] (1866-      ) 1 - Okt 1898 - Potchefstroom [MRIN:280] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop

ē Beroep
Vrou Sophia Susanna SCHOEMAN [393] 1

     Gebore: 17 Nov 1851 - Potchefstroom 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 393

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē BeroepKinders


Johannes Bernardus Cilliers en Alida Susanna KolverMan Johannes Bernardus CILLIERS [391] 1

     Gebore: 18 Aug 1833 - Swellendam 1
     Gedoop: 21 Jan 1834 - Swellendam 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 391


     Vader: Gerrit Daniel CELLIERS [315] (1799-      ) 1
     Moeder: Christina Helena HAASBROEK [261] (1800-      ) 1


    Huwelik: Okt 1898 - Potchefstroom [MRIN:280] 1

   Ander Gade: Maria Elizabeth VAN EEDEN [392] (      -1874) 1 - [MRIN:284]

   Ander Gade: Sophia Susanna SCHOEMAN [393] (1851-      ) 1 - [MRIN:283]

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop

ē Beroep
Vrou Alida Susanna KOLVER [379] 1

     Gebore: 10 Okt 1866 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 379

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē BeroepKinders


Johannes Francois Cilliers en Anna Magdalena RossouwMan Johannes Francois CILLIERS [410] 1

     Gebore: 1784 1
     Gedoop: 19 Sep 1784 1
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 410


     Vader: Johannes CILLIERS [408] (1752-      ) 1
     Moeder: Anna Maria NAUDE [409] (Ca. 1760-      ) 1


    Huwelik: 13 Jun 1806 - Paarl [MRIN:275] 1

   Ander Gade: Maria Magdalena BREEDT [412] (      -      ) 1 - 5 Des 1824 - Cradock [MRIN:274] 1

Aangetekende gebeure in sy lewe is:
ē Alt. Doop

ē Beroep
Vrou Anna Magdalena ROSSOUW [411] 1

     Gebore: Mar 1788 1
     Gedoop: 
    Oorlede: 7 Jul 1822 - Paarl 1
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 411

Aangetekende gebeure in haar lewe is:
ē BeroepKinders


Johannes Francois Cilliers en Maria Johanna Du ToitMan Johannes Francois CILLIERS [406]

     Gebore: 13 Mar 1810
     Gedoop: 8 Apr 1810 - Paarl 3
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 406


     Vader: Johannes Francois CILLIERS [367] (1784-      ) 4
     Moeder: Anna Magdalena ROSSOUW [368] (      -      ) 5


    Huwelik: 8 Sep 1835 - Paarl [MRIN:102] 6
Vrou Maria Johanna DU TOIT [407] 7

     Gebore: Ca. 1815 3
     Gedoop: 
    Oorlede: 
    Begrawe: 
  Gebruiker-ID: 407


     Vader: D DU TOIT [708] (      -      )
     Moeder: 

Kinders

Geboortenotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Algemene Notas (Man)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Geboortenotas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Doopnotas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563


Algemene Notas (Vrou)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Die van Cilliers word vireers deurgaans vir almal gebruik omdat ek tans net die data uit SAG Deel 1 oortik en daar nie onderskeid gemaak word tussen die verskillende spellings van Celliers, Cilliers en Cillie nie. Ek sal dit mettertyd weer deurwerk en waar ek oor die regte spelling beskik, dit regstel. Jy is ook welkom om my daarop attent te maak waarna ek dit sal regstel. Dankie. Jan Cilliers


Notas (Huwelik)

Suid-Afrikaanse Geslagregister Deel 1 (A-C), J A Heese en R T J Lombard, bl 563
Bronne


1 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968. Moeder se van moet lees: Mulder
Getuies: Jan Arnoldus Cilliers is die oupa aan vaderskant van dopeling
Jaoba Petronella Muller se nooiensvan moet lees: Van Zyl getroud met Cornelius Meyer

Bevestiging kon nog nie verkry word nie, maar die doop het waarskynlik op Usakos plaasgevind wat in daardie tyd 'n wyk van die gemeente Otjiwarongo was. Usakos se gemeente is eers amptelik in 1945 gestig, volgens Dr. M. M. Nieuwoudt se boek, "Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suidwes-Afrika", bl. 251.
Die boek, wat 'n proefskrif was van dr. Nieuwoudt vir sy doktorale graad aan die Universiteit van Stellenosch, is in 1979 deur die Ned. Geref. Kerk in S. W. A., Windhoek uitgegee.

2 SAG1, J A Heese en R T J Lombard, SWuid-Afrikaanse Geslagregisters Deel (A-C) (Protea Boekhuis 1999) Aangetek. Datum: 26 Sp 2009, Bl 565. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za, Katalogusnommer:SAG1, bl. 565. Verwys. Datum: 26 Sep 2009. Johannes Arnoldus, gebore 13 Sep 1819, gedoop 10 Okt 1819

3 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 2008. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

4 SAG1, J. A. Heese en R. T. J. Lombard, Suid-Afrikaase Geslagregister Deel 1 A-C (1999, Protea Boekhuis, Stellebosch) Aangetek. Datum: 14 Okt 2008 ID: 567, Bl. 364. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 14 Okt 2008 Verwys.-ID: 367

5 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Verwys. Datum: 4 Okt 20o8. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

6 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl.563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

7 SAG1, Dr. J.A. Heese en Dr. R.T.J. Lombard, Suid-frikaanse Geslagregisters Deel 1 A-C (1999 Protea Boekhuis, Pretoria) Aangetek. Datum: 3 Sep 2009, Bl. 563. Bewaarplek: Jan A. Cilliers, Ons Herberg 44A, Eerstelaan, Bronkhorstspruit, Gauteng 1020, Suid-Afrika, http://www.cilliers-stamboom.co.za. Petrus Johannes Cilliers, gedoop 1 Aug 1784. Getroud op Stellenbosch op 7 Sep 1806 met Margaretha Magdalena Rossouw (GabriŽl-dg), gebore 14 Jun 1790 en oorlede op Wellington op 29 Mei 1968

kolpunt  Familievraelys
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys

Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia